สมัครเข้าร่วมโครงการ

พบกับ

คุณพรพล เอกอรรถพร

รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบัน ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การ มหาชน)

คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น ผ้าบาติก ผ้าทอร่วมสมัย และสินค้าไลฟ์ สไตล์

คุณหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล

นักออกแบบ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

คุณจิราพร ศรีสอ้าน

รองประธานกรรมการ - Business Partnership Siam Piwat Group

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ระพี ลีละสิริ

(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์)

  • นักออกแบบแห่งปี 2011 เหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี สาขาแฟชั่น สิ่งทอ
  • อำนวยการสร้างสรรค์ แบรนด์ ระพีลีลา บ.ออลล์ อาร์ต คราฟท์

ภาคเหนือ

คุณอัครเดช นาคบัลลังก์

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา เชียงใหม่

ภาคกลาง

ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.คําล่า มุสิกา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคใต้

คุณธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี