ประเภทของการประกวด

“ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen" ใน 4 ภูมิภาค แบ่งประเภทของการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ภายใต้หัวข้อการประกวด ดังนี้

1. ประเภท “บุคคลทั่วไป” ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่

2. ประเภท “นิสิต/นักศึกษา” ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่

ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องจัดส่งผลงานภาพร่าง (Sketch)/Flat Drawing/แนวความคิด หรือแรงบันดาลใจในการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 ผลงาน (ในแต่ละประเภทการประกวด) โดยผู้สมัครเข้าประกวดสามารถเลือกส่งผลงานฯ ได้ไม่เกินราย/กลุ่ม ละ 3 รูปแบบที่แสดงถึงความสร้างสรรค์ (Creative) เสื้อผ้าที่สามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และแนวความคิดออกมาสู่ผลงานการออกแบบ ควบคุมดูแลกรรมวิธีการผลิต และการตัดเย็บให้ตรงตามแบบภาพร่าง (Sketch)ที่ออกแบบไว้ ให้สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน สวยงาม ร่วมสมัย และเสริมสร้างบุคลิกภาพแก่ผู้สวมใส่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความพอใจของผู้สวมใส่ เพื่อดำเนินการผลิตผลงานจริง