กำหนดการ

9 – 24 กรกฎาคม 2565

เปิดรับสมัคร

26 - 27 กรกฎาคม 2565

พิจารณาภาพร่าง (โดยไม่ต้องนำเสนอด้วยตนเอง)

29 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

1 - 2 สิงหาคม 2565

ผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรกนำเสนอภาพร่างผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ (ผ่านระบบ Zoom)

5 สิงหาคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบสอง รวมทั้งสิ้น 144 ราย/กลุ่ม

6 – 26 สิงหาคม 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง จำนวน 144 ราย/กลุ่ม ทั้ง 2 ประเภท ของการประกวด ผลิตผลงานจริง

29 สิงหาคม 2565

ตัดสินผลงานประเภท บุคคลทั่วไป ภาคใต้ และจัดแสดงแฟชั่นโชว์

2 กันยายน 2565

ตัดสินผลงานประเภท บุคคลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดแสดงแฟชั่นโชว์

5 กันยายน 2565

ตัดสินผลงานประเภท บุคคลทั่วไป ภาคเหนือ และจัดแสดงแฟชั่นโชว์

9 กันยายน 2565

ตัดสินผลงานประเภท บุคคลทั่วไป ภาคกลาง / ตัดสินผลงานประเภทนิสิต / นักศึกษาทั่วประเทศ และจัดแสดงแฟชั่นโชว์ "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen" 4 ภาค ในงาน Craft Bangkok 2022 พร้อมพิธีมอบรางวัล

17 กันยายน 2565

กิจกรรมทดสอบตลาด สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม